Privacyverklaring Casino Number One

 

Inleiding

Hierbij leest u de privacyverklaring van K. Lassche Amusement Centre Number One B.V., gevestigd aan de Stationsstraat 9 te 7311 NK Apeldoorn, KvK-nr.: 08057180. In het vervolg gebruiken wij onze handelsnaam: Casino Number One. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, lichten wij u in over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Hiermee hopen wij u duidelijk inzicht te geven in welke gegevens wij van u verwerken (verzamelen en gebruiken). Tevens geven wij aan op welke wijze wij uw gegevens verwerken, hoe deze beveiligd worden, met welke partijen wij deze gegevens delen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens.

Binnen Nederland wordt toezicht gehouden op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht wanneer u problemen ervaart met de verwerking van uw gegevens. Met betrekking tot de kansspelbranche is de Kansspelautoriteit de autoriteit die kansspelaanbieders (zoals speelautomatenhallen) controleert. De Wet op de kansspelen (WOK) geeft bijkomende eisen betreffende gegevensverwerking. Wij houden ons te allen tijde aan deze eisen.


Categorieën persoonsgegevens

Om u de beste speelervaring te kunnen bieden en onze diensten volgens de wettelijke vereisten aan te bieden, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

 • voor- en achternaam
 • contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en postadres
 • BSN (in het kader van onze zorgplicht. Het BSN wordt niet bewaard)
 • geboortedatum en – plaats
 • geslacht
 • foto
 • camerabeelden
 • voorkeuren die je aan ons kenbaar maakt
 • datum en locatie van bezoek aan een vestiging
 • spelgedrag (in het kader van verslavingspreventie)
 • gegevens over interesses van jou als gebruiker van onze website, producten of andere diensten

We verzamelen geen persoonsgegevens die te maken hebben met uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven of seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap en genetische gegevens. Het kan echter voorkomen dat u er vrijwillig voor kiest om dergelijke informatie aan ons bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer u met onze specialisten op het gebied van verantwoord spelen spreekt.

Als u een gezondheidstoestand heeft die van invloed is op uw vermogen om uw speelgedrag te beheersen en u ervoor kiest om ons documentatie te verstrekken om dit te ondersteunen, zullen we er een notitie van maken dat u een gezondheidstoestand heeft, maar de documentatie die u ons verstrekt verwijderen. Wanneer u een gezondheidstoestand bekendmaakt waarvan wij denken dat deze van invloed kan zijn op uw vermogen om rationele beslissingen te nemen over uw speelgedrag, kunnen we voor uw eigen veiligheid de beslissing nemen om u te weerhouden van spelen in ons casino.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Casino Number One.


Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c of sub f van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Casino Number One, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vanwege een gerechtvaardigd belang. Ook worden er op basis van de WOK extra eisen gesteld aan gegevensverwerking. In dit geval is de grondslag om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er zijn een aantal doelen waarvoor Casino Number One uw gegevens verzamelt.

Contact

Indien u contact heeft opgenomen met Casino Number One, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verdere contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en telefoonnummer. Casino Number One verwerkt deze gegevens vanwege ons gerechtvaardigd belang, zoals het in behandeling kunnen nemen van uw vragen of klachten en onze wettelijke verplichting (de mogelijkheid om met u contact op te kunnen nemen op het moment dat gokverslavend gedrag vertoond wordt in verband met verslavingspreventie).

Cruks

Casino Number One is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te gebruiken/te controleren voor het landelijke Cruks-systeem. De gegevens die hiervoor verwerkt kunnen worden zijn onder andere het BSN-nummer (wordt direct verwijderd), voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. Casino Number One verwerkt deze gegevens vanwege onze wettelijke verplichting (Casino Number One is wettelijk verplicht deze gegevens in het kader van Cruks te verwerken) en ons gerechtvaardigd belang (het voldoen aan de gestelde wettelijke verplichtingen en het naar behoren kunnen uitvoeren van onze diensten).

Profilering

Casino Number One is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen betreffende het speelgedrag. Deze gegevens worden verzameld om vast te stellen of een speler gedrag vertoont dat kan leiden tot of overeenkomt met risicovol speelgedrag. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, verzamelt Casino Number One gegevens over uw speelgedrag en speelfrequentie. Daarnaast worden gegevens verwerkt door middel van eventuele interventiegesprekken over uw speelgedrag. Casino Number One heeft een verslavingspreventiebeleid opgesteld voor het zo vroeg mogelijk (preventief) ingrijpen op het moment dat een speler gedrag vertoond wat zou kunnen passen bij kansspelproblematiek en/of interveniëren op het moment dat er sprake is van een kansspelverslaving, waarbij het mogelijk is dat deze gegevens met de Kansspelautoriteit gedeeld worden.

Fraude

Indien Casino Number One constateert dat er enig geval van fraude heeft plaatsgevonden, worden gegevens die hierop betrekking hebben verwerkt en bewaart. Dit gebeurt ook indien de fraude een minderjarig persoon betreft. Casino Number One verwerkt en bewaart deze gegevens omdat er een intern onderzoek zal plaatsvinden en er mogelijk bewijsmateriaal aan de relevante en bevoegde autoriteiten moeten verstrekken. Dit gebeurt uiteraard alleen indien dit wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijnen

Hieronder geven wij aan hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat deze gebruikt worden voor onze diensten, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat gegevens nodig zijn.

Contact opnemen

De bewaartermijn van de gegevens die ontvangen zijn door contactopname met Casino Number One verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de reden voor het contact. Stelt u een vraag en kan deze in één keer beantwoord worden? Dan verwijderen wij de ontvangen gegevens doorgaans direct. Indien blijkt dat het contact langer voortduurt (bijvoorbeeld klachtenafhandeling), bewaren wij deze ook langer. Indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 1 jaar nadat wij ze hebben ontvangen.

Cruks

Casino Number One controleert de benodigde gegevens in het Cruks-systeem, waarna bepaalde gegevens direct worden verwijderd, denk hierbij aan het BSN-nummer. De gegevens in het Cruks-systeem worden landelijk beheerd waar Casino Number One geen invloed op heeft. Hierdoor wordt door Casino Number One geen bewaartermijn hanteert.

Profilering

Casino Number One is wettelijk verplicht om de voor profilering verzamelde gegevens voor een periode van 3 jaar te bewaren na het laatste bezoek van de gast. Na deze periode worden de gegevens verwijderd uit ons systeem.

Fraude

Indien er sprake is van fraude worden de verwerkte gegevens bewaard voor de periode dat het interne onderzoek loopt, eveneens voor de periode dat er een mogelijk extern onderzoek wordt ingesteld door een relevante autoriteit, dan wel een juridische procedure voortduurt. Indien een onderzoek leidt tot uitsluitsel van toegang tot het casino, blijven de gegevens minimaal bewaard voor de periode dat de uitsluiting duurt.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Casino Number One deelt persoonsgegevens met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Casino Number One zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving. Hieronder bieden wij je een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.

Kansspelautoriteit

Wegens de wettelijke voorschriften en Cruks, is Casino Number One verplicht om persoonsgegevens met de Kansspelautoriteit te delen.

Overheidsinstanties

Om te voldoen aan wettelijke voorschriften kan het zijn dat wij gegevens delen met  overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voordat wij enige vorm van informatie verlenen aan een autoriteit, dient deze wettelijk aantoonbaar te maken dat zij deze gegevens bij ons mogen opvragen. In geen geval zullen wij deze zomaar verlenen, zonder eerst een geldige onderbouwing te hebben ontvangen.

Derden

Casino Number One is wettelijk verplicht om gebruik van te maken van het landelijke Cruks-systeem. Casino Number One maakt hiervoor gebruik van het ACE-platform van PXL.Widgets, gevestigd te Haarlem.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de site van Casino Number One.

Casino Number One behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Casino Number One dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces, of om het beschermen van Casino Number One en haar eigendommen. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

 

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Casino Number One. Wanneer persoonsgegevens digitaal zijn verwerkt, zijn deze voorzien van minimaal een wachtwoord. Casino Number One handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Wij zorgen er voor dat de verwerking van persoonsgegevens gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Tevens zullen wij conform de wettelijke verplichting voldoen aan de meldplicht bij een inbreuk op uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Casino Number One op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u te wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 •  Recht op inzageTe allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Casino Number One zijn vastgelegd en bewaard. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.
 •  Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens die wij in bewaring hebben niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Casino Number One.
 •  Recht op overdracht van gegevens. U heeft het recht, indien redelijk en mogelijk, Casino Number One te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.
 •  Recht op het wissen van gegevens. U heeft in bepaalde gevallen het recht om Casino Number One te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Casino Number One uw persoonsgegevens vernietigen:
  • Casino Number One heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Casino Number One de gegevens voor verzameld heeft.
  • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Casino Number One om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
  • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Casino Number One met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, is een e-mail aan info@karellassche.nl in de meeste gevallen al genoeg. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Casino Number One niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan.

 

Minderjarigen

Onze diensten zijn alleen bedoeld voor personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van onze diensten. Gegevens van minderjarigen worden daarom niet door ons verwerkt, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en/of er sprake is van onrechtmatige deelname, dan wel fraude.

 

Contact

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Casino Number One
Postbus 265
7400 AG Deventer
info@karellassche.nl
0570 – 630071


Versie november 2021